Tipy pri uzatváraní poistenia

Čo by ste si mali premyslieť keď chcete uzatvoriť poistenie bytu alebo domu? V prvom rade sa rozhodnite, na čo všetko si chcete uzatvoriť poistenie (či iba dom alebo aj záhradu, prípadne garáž). Premýšľajte nad poistnými rizikami – či sa Váš dom nachádza v povodňovej oblasti, ak nie, budete si zbytočne uzatvárať poistenie proti povodni. Premyslite si aj aké iné poistenie spojiť s poistením domácnosti.

Prečo porovnávať ceny poistenia?

Je pochopiteľné, že čím viac informácií máte, tým lepšie sa viete orientovať. Nie všetky poisťovne majú rovnaké podmienky a ceny poistného krytia. Pred uzatvorením poistenia domov si zistite, aké máte možnosti a vyhľadajte si pre seba to najvýhodnejšie poistné krytie.

Navštívte aj naše podstránky:

http://www.poisteniedomov.sk/vyhody-online-poistenia/

http://www.poisteniedomov.sk/poistit-dom-online/

Poisťovne ponúkajú balíčky, kde si môžete vybrať čo všetko si poistíte. Keď bývate v oblasti, kde nie sú záplavy, je zbytočné sa proti nim poisťovať.

Poistenie stavieb zahŕňa podobné princípy zliav ako pri povinnom ručení. Možno tu zjednať spoluúčasť, pri ktorej platí, že čím je vyššia, tým je poistné nižšie. Ďalšie zľavy dostanete za bezškodový priebeh, za ročnú periodicitu platenia, za zabezpečenie poistenej nehnuteľnosti alebo aj za vernosť jednej poisťovni.

Poistnú sumu si ako poistený určujete sám

  • Cena poistenia by mala  zodpovedať najvyššej možnej škode, ktorá sa vám môže stať.
  • Poistná suma sa určuje v novej sume. Je to čiastka, za ktorú môžete v danom čase a mieste zohnať rovnakú, podobnú, či rovnocennú vec.
  • V prípade, že si nadstavíte poistné krytie nižšie ako je jeho hodnota, svoju stavbu ste podpoistili. Rátajte ale s tým, že v prípade vzniknutej škody vám poisťovňa škodu nepreplatí.

Zmluvu nepodpisujte bezhlavo! Dôkladne sa oboznámte s jej podmienkami

Ak máte zmluvu už vystavenú, sledujte v prvom rade predmet poistenia, poistné limity, maximálne krycie sumy, výšku ročného poistného a poistné sadzby. V poistnej zmluve musí byť presne stanovené, ktoré konkrétne predmety máte pripoistené, samozrejme v zmluve musia byť pravdivé a reálne údaje o klientovi, ktorý zmluvu uzatvára. Tým, že si poistné krytie nadstavujete sami, dajte si pozor hlavne nato, aby ste svoju nehnuteľnosť nepodpoistili. V takomto prípade vám poisťovňa preplatí len toľko, na koľko ste mali stanovený krycí limit.

Štandardná zmluva sa uzatvára na neurčito, a môžete ju vypovedať do troch mesiacov od jej uzatvorenia alebo najneskôr šesť týždňov pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia. Nie je to len klient kto môže vypovedať zmluvu, ale „koniec“ môže povedať aj poisťovňa. V prípade, že zmluvu vypovie poistený, poisťovňa si vypýta pomernú čiastku poistného za dobu kedy ho kryla.

Všímajte si  

  • ako je upravené platenie poistného
  • na čo všetko sa poistenie vzťahuje
  • zistite si poistné riziká, ktoré zmluva kryje
  • nadstavenie Vašich práv a povinností 
  • výluky z predmetu poistenia

Dôležité pojmy
Poisťovateľ: poisťovňa
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom resp. poisťovňou zmluvu, ktorou mu vzniká povinnosť platiť poistné. Poistník môže manipulovať s poistnou zmluvou.
Poistený: fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje poistná zmluva.
Poistné obdobie: doba, za ktorú platí poistník poistné.
Bežné poistné: dohodnuté poistné za konkrétne obdobie.
Jednorazové poistné: poistná suma vyplatená jednorazovo alebo za krátku dobu, stanovené za celé obdobie, za ktoré bolo poistenie dojednané.
Poistný rok: doba od výročného dňa začiatku poistenia do nasledujúceho výročného dňa začiatku poistenia.
Spoluúčasť: suma alebo percento, ktorými sa poistený podieľa na likvidácii poistnej udalosti.
Výluka z poistenia: predmety alebo riziká, na ktoré neplatí poistné krytie.

 

2006 - 2020 ©  kontakt