Poistenie domov, nehnuteľností a bytov - na čo všetko sa vzťahuje?

Živelná udalosť

Živelnou udalosťou je náhodná udalosť, ktorá nebola predvídateľná a prišla náhle a nečakane a bola spôsobená prírodnými činiteľmi. Do kategórie živelná udalosť spadajú tieto: poistenie výbuchu, náraz alebo pád z lietadla, úder blesku, víchrica, zosuv pôdy, krupobitie, poistenie požiaru, lavíny, padanie skál, padnutie stromu alebo stĺpu, či stožiaru, náraz vozidla, ťažobu snehu, námrazy, nadzvuková vlna, dym, zemetrasenie, poistenie rizika vody unikajúcej z potrubia, vandalizmus so zisteným páchateľom. Únik kvapaliny z vodovodného zariadenia ako napríklad vodovodné potrubie, pračky, umývačky, zariadenia na ohrev vody a podobne. Zvlášť si môžete zjednať aj poistenie proti riziku nebezpečenstva záplavy a povodne. Ako sami vidíte, poistné krytie je naozaj komplexné. Poistné krytie vás komplexne chráni pred škodami, ktoré na vašom majetku môžu spôsobiť prírodné živly.

Krádež a lúpež

Do tejto kategórie zaraďujeme krádež vlámaním, lúpež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky, násilné odcudzenie stavebných súčastí (okná, dvere, odkvapy...), škody spôsobené na stavebných súčastiach krádežou, vlámaním alebo vandalizmom v súvislosti s vlámaním. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté vnútri budovy pri jednaní, ktoré smerovalo k odcudzeniu.

Nepriamy úder blesku, prepätie, skrat na elektromotore

Poistenie sa vzťahuje na elektromotory a stavebné súčasti slúžiace poistenej budove (napr. čerpadlá, klimatizácie, EZS, kamera, elektronické otváranie dverí apod.)

Vandalizmus bez zistenia páchateľa

Poistné plnenie okolo 300 eur ročne.

Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

V tomto prípade ide o poistenie zodpovednosti poisteného za prípadnú škodu spôsobenú na veci, zdraví alebo usmrtením, ktorá by mohla vzniknúť treťou osobou v súvislosti s vlastníctvom rodinného domu, vedľajších stavieb, chodníkov, oplotenia, obvodových a oporných stien na pozemku patriacich k rodinnému domu. Modelová situácia: Ak pri požiari, ktorý vznikol následkom nedbalosti poisteného, spadne strecha na susedovo auto a poškodí ho, poisťovňa za klienta nahradí susedovi oprávnené nároky za vzniknuté škody.

Nebezpečenstvo povodne a záplavy

V poistnej zmluve možno tiež zjednať poistenie nebezpečenstva povodne a záplavy. Pokiaľ sa predmet poistenia nachádza vo IV. záplavovej zóne, poistenie tohto nebezpečenstva nemožno zjednať.
>Výška poistného závisí na Vašej voľbe a polohe nehnuteľnosti v povodňových zónach.
Taktiež si môžete zriadiť aj rôzne pripoistenia, podľa vlastného uváženia a vyskladať si tak poistný balíček presne podľa vašich potrieb.

 

2006 - 2020 ©  kontakt